Tietosuojaseloste

Lue
Kamu musta logo

Tämä on Kamu Digital Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.1.2024. Viimeisin muutos 4.1.2024.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Kamu Digital Oy

Kalkun viertotie 9 A 3

33330 Tampere

info@kamu.digital

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joonas Jukkara

joonas@kamu.digital

 

 

3. Rekisterin nimi

Kamu Digital Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointitarkoitukseen.

 

Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella (kuten asiakassuhde, vapaaehtoinen ilmoittautuminen rekisteriin, työsuhde tai muu jäsenyys).

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi ja asema

yritys/organisaatio

yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

laskutustiedot

muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, sidosryhmien kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa yksittäistapauksissa asiakkaan pyynnöstä tai, jos palvelun toimittaminen vaatii niiden luovuttamisen yhteistyökumppanille tai alihankijalle, tai lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

 

11. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa tallennetut tiedot, kun niille ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai henkilö itse pyyttää tietojen poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laillinen viranomainen on näin määrännyt tai laki määrää eri tavalla.